Skip to content

Reprezentujemy

rodziny, które straciły bliskich

Skontaktuj się z nami

Reprezentujemy

rodziny, które straciły bliskich

Skontaktuj się z nami

Odszkodowania
komunikacyjne

Skup
odszkodowań

Odszkodowanie
za błąd medyczny

Odszkodowanie
po zmarłej osobie

Porady prawne

Odszkodowanie za wypadek
przy pracy

Odszkodowanie za naruszenie
dóbr osobistych

Odszkodowanie po zmarłej osobie

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

W wypadkach komunikacyjnych, przy pracy, w rolnictwie, w wyniku błędów medycznych umiera wiele osób. Śmierć osoby bliskiej jest wielkim zaskoczeniem dla bliskich oraz bolesnym doświadczeniem. Przedwczesna, niespodziewana utrata wywołuje wiele emocji, z którymi czasami trudno dać sobie radę przez lata. Nierzadko również zmienia całkowicie dotychczasowe życie, w tym w sferze materialnej. Te negatywne konsekwencje wymagają przystosowania się do nowej sytuacji, zmian fizycznych oraz emocjonalnych.

W każdym z tych przypadków Kancelaria Prawna Meritum służy swoim prawnym wsparciem – zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem w sprawach o odszkodowanie dla rodziny po zmarłej osobie. Przepisy prawa dopuszczają bowiem różne formy finansowej rekompensaty za to, co spotkało jej rodzinę. Reguluje to Kodeks Cywilny, zgodnie z którym poza odszkodowaniem można starać się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby za doznaną krzywdę lub rentę. Są to środki, które mogą pomóc odnaleźć się bliskim w nowej, zazwyczaj niełatwej sytuacji życiowej. Pozostawieni bez wsparcia emocjonalnego i materialnego, narażeni są na ponoszenie kosztów w różnych obszarach codzienności. Niekiedy jest to nawet popadanie w długi czy inne poważne kłopoty finansowe. Uzyskane pieniądze mogą pomóc uniknąć tego rodzaju problemów.

W pierwszej kolejności rodzina może starać się o zwrot kosztów leczenia oraz pogrzebu. Jeżeli w wyniku wypadku doszło do obrażeń, a pomimo podjętych działań medycznych – do śmierci osoby bliskiej, wówczas sprawca zobowiązany jest naprawienia powstałej szkody. Może to zrobić osobiście lub ubezpieczyciel, który udzielał mu ochrony ubezpieczeniowej. Wówczas zwracane są koszty leczenia oraz przygotowania pochówku, zgodnie z miejscowymi zwyczajami. Jeśli chodzi o wydatki związane z pogrzebem, to mogą one obejmować:

 • koszty organizacji ceremonii pogrzebowej,
 • zakup odzieży żałobnej,
 • organizację stypy,
 • zakup kwiatów i trumny,
 • posługę księdza,
 • zakup i postawienie nagrobka,
 • usługi transportowe.

Najczęściej zajmują się tym członkowie rodziny, ale uzyskane pieniądze mogą trafić również do innej osoby, która faktycznie poniosła te koszty.

Ważne jest, aby w obu tych przypadkach pamiętać o zbieraniu wszystkich rachunków i faktur, ze względu na ciążący prawnie obowiązek udowodnienia, że takie wydatki miały miejsce.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

pocket-watch-1637394_640

To jedna z możliwości finansowych, jaka przysługuje na skutek śmierci bliskiej osoby w sytuacji, w której poszkodowany poniósł szkody niematerialne, a więc duchowe. Zadośćuczynienie za tę krzywdę ma charakter kompensacyjny. Ma załagodzić doznaną krzywdę, żal i cierpienie. Przyznawane jest także za poczucie straty, osamotnienie, problemy psychiczne, uszczerbek więzi emocjonalnej oraz nadszarpnięcie prawa do życia w rodzinie, oraz do miłości.

Przysługuje ono najbliższym członkom rodziny zmarłej osoby. W tym przypadku znaczenie mają więc więzi pokrewieństwa oraz bliskość relacji, jaka łączyła ich z nieżyjącym. Do tej grupy należą np.:

 • małżonek,
 • rodzice,
 • dzieci – także adoptowane,
 • dziadkowie,
 • macocha,
 • ojczym,
 • wnuki,
 • wujostwo.

O zadośćuczynienie mogą starać się także ci, którzy pozostawali w nieformalnym związku ze zmarłym. Sądy coraz częściej przychylają się do jego wypłaty konkubentowi. Biorą wtedy pod uwagę przede wszystkim ocenę bliskości relacji, jaka łączyła partnerów.

Im bliższy jest stopień pokrewieństwa lub mocniejsza więź ze zmarłym, tym wysokość odszkodowania może być wyższa. Wpływ na kwotę ma także to, jakie obowiązki oraz funkcje pełniła ta osoba w rodzinie, oraz wpływ śmierci na zdrowie psychiczne jej bliskich. Te kwestie nie są niewymierne, ale niezwykle istotne przy ubieganiu się o zadośćuczynienie.

Inną możliwością, z jakiej rodzina może skorzystać po śmierci osoby bliskiej, jest staranie się o odszkodowanie z tytułu i pogorszenia się sytuacji życiowej. To świadczenie jest wypłacane jednorazowo. Ma ono zrekompensować obecne i przyszłe straty materialne i niematerialne członków rodziny, których doznali lub mogą doznać. Przy ustalaniu jego wysokości pod uwagę bierze się takie czynniki jak:

 • wkład materialny (zarówno finansowy, jak i rzeczowy) – np. comiesięczne wynagrodzenie za pracę, które przeznaczane było na cele związane z utrzymaniem domu,
 • wkład niematerialny – np. czas, jaki zmarły poświęcał na zajmowanie się domem, wychowywanie dzieci czy przeznaczał na opiekowanie się chorym członkiem rodziny.

W obu przypadkach znaczenie ma to, jaki był dotychczasowy wkład danej osoby, zanim zmarła oraz jaki mógł wnosić w przyszłości zarówno do gospodarstwa domowego, jak i w relacjach z bliskimi.

Renta jest kolejnym rodzajem finansowej rekompensaty za śmierć osoby najbliższej. To dodatkowe świadczenie wypłacane jest regularnie co miesiąc lub w innych odstępach czasowych czy też jednorazowo (są to indywidualne ustalenia). Jej charakter może być obligatoryjny lub fakultatywny.

Przyznawana jest:

 • osobom, wobec których zmarły miał ustawowy obowiązek alimentacyjny – np. w stosunku do dzieci, współmałżonka, rodziców,
 • osobom, którym regularnie i dobrowolnie dostarczał środki do życia.

Można także starać się o nią niezależnie od przysługującego odszkodowania z ZUS-u w postaci np.:

 • renty rodzinnej,
 • renty rodzinnej powypadkowej,
 • jednorazowego odszkodowania,
 • innych świadczeń.

Odszkodowanie dla rodziny sprawcy wypadku

glass-984457_640

Powszechnie panuje przekonanie, że rodzinie sprawcy wypadku nie przysługuje możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Jest to jednak błędne przeświadczenie. Każda sprawa wymaga indywidualnej interpretacji. Może się zdarzyć bowiem, że np. w wypadku komunikacyjnym, część winy leżała również po stronie kierującego drugim pojazdem. Tylko dokładna analiza akt sprawy pozwala dochodzić zadośćuczynienia również i tym, którzy zostali uznani za sprawcę zdarzenia lub ich bliskich.

Biorąc pod uwagę, że odszkodowanie po zmarłym jest finansowym wynagrodzeniem doznanych krzywd, warto go dochodzić. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czas po utracie najbliższej osoby jest niezwykle trudny i podejmowanie tego rodzaju działań jest dla niektórych osób wręcz niemożliwe. Nie starają się one też o zadośćuczynienie, gdyż nie chcą przechodzić kolejnego stresu. Dlatego oferujemy naszą pomoc, aby odciążyć Klienta od wszelkich formalności związanych z przechodzeniem procedury odszkodowawczej. Z racji prowadzonej przez nas działalności doskonale orientujemy się nie tylko w możliwościach prawnych, ale i mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia należnych rekompensat finansowych przysługujących bliskim po śmierci członka rodziny czy partnera. Dla naszych Klientów wywalczyliśmy już milionowe kwoty. Podejmujemy wszystkie możliwe kroki prawne, aby osoby poszkodowane nie otrzymały rażący niskich odszkodowań czy zadośćuczynień, jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy, błędu medycznego czy innego nieszczęśliwego zdarzenia stracą bliską im osobę.

Choć żadne pieniądze nie przywrócą jej życia, to jednak mogą one, choć częściowo zrekompensować psychiczną i materialną krzywdę, jakiej doznali. Dzięki nim będą mogli żyć godnie na dotychczasowym lub zbliżonym poziomie. Jest to szansa także na odzyskanie kosztów, jakie bliscy ponieśli na leczenie, które miało uratować osobę zmarłą oraz wydatków na zorganizowanie ceremonii pogrzebowej.

 

Czasami też sami członkowie rodziny wymagają np. niezbędnej pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, aby uporać się ze stratą, powrócić do lepszego stanu psychicznego i nauczyć żyć w nowej rzeczywistości. Zadośćuczynienie pozwala im wówczas przeznaczyć otrzymane środki na koszty leczenia własnego i odzyskania emocjonalnej równowagi.

 

O odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej można starać się nawet do 20 lat od daty śmierci. Zdarzenie, w wyniku którego zaistniała taka sytuacja, trzeba zgłosić ubezpieczycielowi maksymalnie w ciągu 3 lat od dnia, kiedy otrzymano informacje o szkodzie. Gdy ma ono jednak znamiona przestępstwa, to wtedy ten czas wydłuża się aż do 20 lat od momentu jego popełnienia.

Aby uzyskać zadośćuczynienie po zmarłej osobie, istnieją dwie drogi: przedsądowa i sądowa. Na obu każdy klient może liczyć na merytoryczne i skuteczne wsparcie ze strony prawników z naszej kancelarii.

Jedynym wynagrodzeniem za naszą pomoc jest prowizja od uzyskanej kwoty odszkodowania.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij i wyślij do nas  Załącz pliki do wiadomości (maksymalnie 3 pliki, każdy do 5Mb)  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu uzyskania pomocy prawnej, informacji o ofercie współpracy oraz w celach kontaktowych. Administratorem danych jest Agnieszka Mikołajczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Meritum Agnieszka Mikołajczyk, Al. Kościuszki 71, 90 – 436 Łódź. Zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Zostałem pouczony o prawie dostępu do treści podanych przeze mnie danych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

  Akceptuję regulamin

  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Oddział w Łodzi:
  Tel. +42 636 40 00 | +48 512 437 566

  Oddział w Katowicach:
  Tel. +48 537 893 333

  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Oddział w Łodzi:
  Tel. +42 636 40 00 | +48 512 437 566

  Oddział w Katowicach:
  Tel. +48 537 893 333

  Gdzie nas szukać w Łodzi?

  Adres kancelarii w Łodzi
  Al. Kościuszki 71 (parter)
  90-436 Łódź
  Kontakt
  Tel: +42 636 40 00 | +48 512 437 566
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Gdzie nas szukać w Katowicach?

  Adres kancelarii w Katowicach
  ul. Mickiewicza 29
  40-085 Katowice
  Kontakt
  Tel: +48 537 893 333
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Gdzie nas szukać w Łodzi?

  Adres kancelarii w Łodzi
  Al. Kościuszki 71 (parter)
  90-436 Łódź
  Kontakt
  Tel: +42 636 40 00
  +48 512 437 566
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Gdzie nas szukać w Katowicach?

  Adres kancelarii w Katowicach
  ul. Mickiewicza 29
  40-085 Katowice
  Kontakt
  Tel: +48 537 893 333
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  2020 Kancelaria Prawna Meritum. All rights reserved.